The State Seal of the Republic of Uzbekistan


Translation from Uzbek by Mark Dickens

You are welcome to quote any material from this website in an article or research paper, but please give the
                    appropriate URL of the webpage you are quoting from. Thank you!

Follow this link to the Original Uzbek Text in Latin Script below

The state seal of the Republic of Uzbekistan was approved at the Tenth Session of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan, on July 2, 1992.

The state seal of the Republic of Uzbekistan consists of a depiction of a shining sun rising over a flourishing valley, with ears of wheat on the right side and open cotton bolls on the left side, placed in a circle around the picture. At the top of the seal, an eight-pointed star is depicted as a symbol of unity: the crescent moon and star inside the eight-pointed star are symbols of blessing for Muslims. In the middle of the seal, the legendary bird of happiness, a symbol of generosity and self-sacrifice, spreads its wings. This symbol expresses the hopes and dreams that are on our people's path of peace, goodness, happiness and abundance. At the bottom of the seal, the word "Uzbekistan" is written on a three-colored circular band representing the state flag of the republic.

A little information about the history of the word "gerb" (seal): the word "gerb" comes from the German word "erbo," meaning a sign for kings and rulers of the inheritance of a state, empire, realm, etc.

2500 years ago, in the time of the ancient Turkic khan Oghuz Khan, who ruled a vast empire that stretched from Iran as far as the Altay region, the Turkic word "tamgha" also had this literal meaning. As recorded inthe testimony of the famous twelfth century historian Rashididdin Hamadoni's book "Chosen Histories," Oghuz Khan divided up his realm into small states and gave them to his sons as kingdoms. The rulers of these states also had their own "tamgha" (seals). As you can see, the meaning of the word "tamgha" completely corresponds to the meaning of the German word "erbo."

Translator: Mark Dickens
 

Original Uzbek Text in Latin Script:

O’zbekiston Respublikasining Davlat Gerbi

O’zbekiston Respublikasining davlat gerbi O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining X sessiyasida 1992 yil 2 iyul kuni tasdiqlandi.

O’zbekiston Respublikasining davlat gerbi gullagan vodiy uzra charaqlab turgan quyosh tasviridan hamda o’ng tomonida bug’doy boshoqlari, so’l tomonida ochilgan paxta chanoqlari surati[1] tushirilgan chambardan iboratdir. Gerbning yuqori qismida respublika jipsligining ramzi sifatida sakkiz qirrali yulduz tasvirlangan: sakkiz qirra ichida joylashgan yarimoy va yulduz musulmonlarning qutlug’ ramzidir. Gerb markazida himmat, olijanoblik va fidoiylik timsoli bo’lgan afsonaviy xumo qushi qanotlarini yozib turibdi. Ushbu ramz va timsollar xalqimizning tinchlik, yaxshilik, baxt-saodat, farovonlik yo’lidagi orzu-umidlarini ifodalaydi. Gerbning pastki qismidagi respublika davlat bayrog’ini ifodalovchi uch rangdagi chambar bandiga «o’zbekiston» so’zi bitilgan.

«Gerb» so’zining tarixi haqida qisqacha ma’lumot:

«Gerb» so’zi nemischa «erbo» so’zidan olingan bo’lib, shohlar va hukmdorlarga davlat, sarhad, hudud va boshqa nasldan-naslga meros qoluvchi mulk belgisini anglatadi.

Bundan 2500 yil muqaddam Erondan Oltoyga qadar cho’zilgan ulkan sarhadda hukm surgan qadimgi turk xoni O’g’uzxon davrida ham turkcha «tamg’a» so’zi aynan shu ma’noni bildirar edi. XII asrning mashhur tarixchisi Rashididdin Hamadoniy «tanlangan tarixlar» nomli kitobida shahodat berishicha, O’g’uzxon o’z mol-mulkini o’g’illariga ulus sifatida kichik davlatlarga bo’lib, in’om etgan. Ushbu davlatlar hukmdorlari ham o’zlarining xonlik tamg’alariga ega edi. Ko’rinib turibdiki, «tamg’a» so’zining ma’nosi nemischa «erbo» so’zining manosiga to’la mos keladi.

 

[1] The original Uzbek text has a typo here: suvrati is printed, instead of surati.
 
 
 
Oxus Central Asia Page Oxus Home Page

© Mark Dickens 2002
oxus@pobox.com